You are here: Home > Fotografia > Błona fotograficzna

Błona fotograficzna

Rozpiętość naświetleń błony fotograficznej odpowiada użytecznemu zakresowi ko­piowania papieru fotograficznego. Gęstości optyczne zaczerniania, osiągane na papie­rze fotograficznym, wyznacza się jako logarytmy dziesiętne odwrotności współczynnika odbicia światła (zdolności odbijania lub albedo — wielkość charakteryzująca zdolność odbijania lub rozpraszania prostopadle padającego strumienia światła przez po­wierzchnię matową, równa stosunkowi ilości światła odbitego od powierzchni do ilości światła padającego na tę powierzchnię). Między odbijaniem i przepuszczaniem światła istnieją znaczne różnice. Wynika z nich, że możliwość osiągnięcia na papierach fotograficznych wysokiego stopnia czystości bieli ograniczona jest bielą papieru po­dłożowego. Swoją granicę ma również stopień czerni. Ponieważ ani czysta biel, ani pełna czerń nie mają na obrazie szczegółów, tzn. nie pozwalają rozpoznawać subtel­ności szczegółów obrazu, dlatego wykorzystanie tych skrajnych tonów do kompozycji obrazu może mieć miejsce tylko w szczególnych przypadkach.

Leave a Reply