You are here: Home >Archive for the ‘Fotografia’ Category

Wywoływanie miękkie

Jako bardziej uzasadnione, stosuje się raczej wywoływanie miękkie a nie kontrastowe. Jeżeli nie oczekuje się specjalnych efektów, to najbardziej korzystne i www.iq.pl/oferta/hosting/migracja/ prawidłowe jest wywoływanie zdjęciowych materiałów fotograficznych do współ­czynnika kontrastowości od 0,6 do 0,7. (Różne typy materiałów fotograficznych używa się nie ze względu na ich kontrastowość, lecz w pierwszym rzędzie ze względu na ich światłoczułość, [...]

Błona fotograficzna

Rozpiętość naświetleń błony fotograficznej odpowiada użytecznemu zakresowi ko­piowania papieru fotograficznego. Gęstości optyczne zaczerniania, osiągane na papie­rze fotograficznym, wyznacza się jako logarytmy dziesiętne odwrotności współczynnika odbicia światła (zdolności odbijania lub albedo — wielkość charakteryzująca zdolność odbijania lub rozpraszania prostopadle padającego strumienia światła przez po­wierzchnię matową, równa stosunkowi ilości światła odbitego od powierzchni do ilości światła padającego [...]

Kontrasty i błony

Rozpiętość kontrastu błyszczących papierów fotograficznych wynosi maksymalnie 1:50 (któremu odpowiada zakres gęstości optycznej obrazu od 0 do 1,7), a papierów matowych zaledwie 1:20. Wynika stąd konieczność obniżania wyższego kontrastu obrazów negatywowych do możliwości odtwarzania go na papierze fotograficznym. Jedynie niski kontrast negaty­wu umożliwia reprodukcję całej skali wartości tonalnych. W przypadku błon przezroczowych, które przeznaczone są [...]

Błony

Drobnoziarniste błony zdjęciowe wykorzystywane są do zdjęć, w których wymagana jest szczególnie wysoka ostrość i wysoka zdolność rozdzielcza. W przeciwieństwie do tych błon, błony fotograficzne o wyższej czułości (21—23 DlN, 100—160 PN, 100—160 ASA) są mniej kontrastowe (bardziej płaski przebieg krzywej charakterystycznej) oraz mają szerszy użyteczny za­ kres naświetleń. Jednocześnie błony te wykazują większą ziarnistość. [...]

Błony o najwyższej czułości

Błony fotograficzne o najwyższej czułości, tj. od 28 do 34 DIN i więcej (500—2000 PN, 500—2000 ASA), mają dużą ziarnistość, charakteryzują się małą ostrością konturów, są mał okontrastowe (płaskie nachylenie krzywej charakterystycznej) i cechuje je mała tolerancja na błędy naświetlenia. Ta ostatnia właściwość wynika z tego, że bardzo płaskie nachylenie krzy­ wej charakterystycznej nie pozwala na [...]

Wywoływacze

Dzięki specjalnym wy­woływaczom (Neofin, Emofin, Acufin itp.), udało się podnieść o 5 do 6 DIN efektywną światłoczułość z natury swej kontrastowych błon niskoczułych o wskaźniku światło-czułości 10—15 DIN (8—25 PN, 8—25 ASA), przy jednoczesnym zachowaniu ich drobnoziarnistości i normalnego współczynnika kontrastowości (y = 0,7). Podany wzrost światłoczułości nie jest wynikiem wzrostu rzeczywistej światłoczułości błony fotograficznej, [...]

Fotograficzna błona

Błona fotograficzna o wskaź­niku światłoczułości 27 DIN (400 PN, 400 ASA), która może być naświetlana jak błona o wskaźniku światłoczułości 33 DIN (1600 PN, 1600 ASA), jest naturalnie bardziej drobnoziarnista, niż tradycyjna błona o wskaźniku światłoczułości 33 DIN (1600 PN, 1600 ASA) (wskaźnik światłoczułości 33 DIN oznacza 32-krotny wzrost światło­czułości w stosunku do światłoczułości błony [...]

O światłoczułości

Czym wyraża się światłoczułość materiałów fotograficznych? Wiemy, że dla osiąg­nięcia jednakowego zaczernienia błona fotograficzna o wskaźniku czułości 21 DIN (100 PN, 100 ASA) wymaga jedynie połowę czasu (lub o 1 stopień mniejszej liczby przysłony) niezbędnego do naświetlenia błony o wskaźniku czułości 18 DIN (50 PN, 50 ASA). Wiemy również, że wzrost wskaźnika światłoczułości o 3 [...]

Zasady sensytometrii

W sensytometrii przyjmuje się kryteria światłoczułości jednoznaczne dla każdej krzywej charakterystycznej, a mianowicie gęstość opty czną najmniejszego zaczernienia, które pozwala się odróżnić od gęstości optycznej zadymie­nia i które daje efekt fotograficzny w procesie kopiowania. W obecnie stosowanych metodach pomiarowych jest to z zasady wartość gęstości optycznej o 0,1 większa od gęstości optycznej zadymienia. Zatem światłoczułość definiuje [...]

Ziarnistość

Wielkość wywołanych ziarn srebrowych emulsji fotograficznej można ustalić pod mikroskopem. Za pomocą mikrodensytometru (fotometr z bardzo małym polem pomia­rowym) można również określić odchylenia w rozkładzie wielkości tych ziarn. Na ozna­czanie ziarnistości w sposób wymierny istnieje wiele różnych metod pomiarów, zapro­ponowano również wiele odmiennych urządzeń pomiarowych, jednak dotychczas żadna z nich nie utrzymała się jako metoda [...]