You are here: Home > Fotografia > O światłoczułości

O światłoczułości

Czym wyraża się światłoczułość materiałów fotograficznych? Wiemy, że dla osiąg­nięcia jednakowego zaczernienia błona fotogr aficzna o wskaźniku czułości 21 DIN (100 PN, 100 ASA) wymaga jedynie połowę czasu (lub o 1 stopień mniejszej liczby przysłony) niezbędnego do naświetlenia błony o wskaźniku czułości 18 DIN (50 PN, 50 ASA). Wiemy również, że wzrost wskaźnika światłoczułości o 3 DIN odpowiada dwukrotnemu wzrostowi światłoczułości błony fotograficznej. Wskaźnik światłoczułości jest więc wielkością charakterystyczną warstwy światłoczułej materiału foto­graficznego. (Jednak w pewnych granicach wartość jego może być dość  zmieniona w pro­cesie wywoływania. O wzajemnej zależności światłoczułości i właściwości gradacyjnych była już mowa). W tej chwili interesuje nas sposób wyznaczania światłoczułości i porównanie jej w odniesieniu do różnych materiałów fotograficznych. Praktyczną wielkością światłoczułości jest ta, która wskazuje na prawidłowe naświetlenie w istnie­jących warunkach oświetlenia.

Leave a Reply