You are here: Home > Fotografia > Zasady sensytometrii

Zasady sensytometrii

W sensytometrii przyjmuje się kryteria światłoczułości jednoznaczne dla każdej krzywej charakterystycznej, a mianowicie gęsto ć optyczną najmniejszego zaczernienia, które pozwala się odróżnić od gęstości optycznej zadymie­nia i które daje efekt fotograficzny w procesie kopiowania. W obecnie stosowanych metodach pomiarowych jest to z zasady wartość gęstości optycznej o 0,1 większa od gęstości optycznej zadymienia. Zatem światłoczułość definiuje się jako naświetlenie, które po znormalizowanej obróbce chemicznej (przepis, temperatura, czas, ruch roz­tworów) daje efekty gęstości optycznej zaczernienia o 0,1 wyższej od gęstości optycz­nej zadymienia, przy czym rzeczywiste wartości naświetlenia podaje się nie w lukso-sekundach, lecz w wartościach liczbowych różnych w odmiennych systemach pomia­rowych, (od tłum.: Zgodnie z Polską Normą światłoczułość (S) definiuje się jako wiel­kość odwrotnie proporcjonalną do naświetlenia, powodującego na danej warstwie po jej wywołaniu efekt fotograficzny określony przez kryterium światłoczułości

Leave a Reply